Administratorem Twoich danych osobowych jest Woźniakówka Zooterapia Bogusław Woźniak z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach 43-502 przy ul. Cmentarnej 28. Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z realizacją usługi. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody przez osobę, której dane dotyczą wskazana w art.6 ust.1 lit. a RODO. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy z osobą, której dane dotyczą wskazana w art.6 ust.1 lit. b RODO.

1. Administratorem danych osobowych jest Bogusław Woźniak, z którym możesz skontaktować się pod adresem: kontakt@zooterapia-wozniakowka.pl

2. Twoje dane będą przetwarzane jedynie w przypadku, gdy zajdzie potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa medycznego: podczas interwencji medycznej nr PESEL ułatwia identyfikację pacjenta i jego historii medycznej.

Przy zgodzie rodzica lub opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej w zajęciach organizowanymi przez Woźniakówkę Zooterapię nr PESEL uwiarygodnia identyfikację osoby i nie będzie przetwarzany.

3. Twoje dane nie będą przechowywane, zostaną Ci zwrócone po zakończonej usłudze.

4. Obowiązkowa jest zgoda rodzica lub prawnego opiekuna na udział osoby niepełnoletniej w zajęciach, podczas których dochodzi do bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami.

5. Obowiązkowe jest udzielenie zgody lub nieudzielenie zgody rodziców lub opiekunów prawnych na publikacje zdjęć osób niepełnoletnich uczestniczących w zajęciach organizowanych przez Woźniakówkę Zooterapię w mediach.

6. Obowiązkowe jest wyrażenie lub niewyrażenie zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udzielenie pomocy przedmedycznej osobie niepełnoletniej w nagłych wypadkach, przy czym podanie nr PESEL jest dobrowolne. Przy niewyrażeniu zgody na w/w czynności obowiązkowe jest podanie numeru telefonu kontaktowego do rodzica lub opiekuna prawnego dostępnego podczas uczestnictwa osoby niepełnoletniej w zajęciach organizowanych przez Woźniakówkę Zooterapię, a nieobecnego podczas zajęć w celu konsultowania koniecznego postępowania.

7. Obowiązkowe jest wyrażenie zgody rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w zajęciach tutorskich osoby niepełnoletniej. Podanie nr PESEL jest dobrowolne.